0 (850) 307 0

KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Artimex Dış Ticaret Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Artimex” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine azami özen göstermekteyiz. Bu kapsamda, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması taahhüdümüzü göstermek ve sizlerle olan ilişkimizi şeffaf bir şekilde yönetmek amacıyla, düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında Veri Sorumlusu olarak sizleri en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz. “Artimex” işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Veri Sorumlusu

Firmamız, Artimex Dış Ticaret Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Yazır Mah. Pare Sok. No:4/AB Selçuklu KONYA, 0 850 307 0 278, Meram V.D. 0851324750, hello@artimex.com.tr ile temsil edilmekte olup, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatını taşımaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri

Artimex, sizlerle olan ilişkilerimiz kapsamında, müşteri hizmetleri sunumu, yönetim danışmanlığı hizmetleri ve/veya ürün ihracatı/ithalatı ve süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kişisel verilerinizi toplayabilir ve işleyebilir. Aynı zamanda, mevzuat gerekliliklerini yerine getirme, yasal yükümlülükleri yerine getirme, idari ve yargısal otoritelerin taleplerini karşılama gibi hukuki sebeplere dayalı olarak da kişisel verileriniz işlenebilir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kategorileri

Artimex, aşağıdaki kişisel veri kategorilerini işleyebilir:

İletişim bilgileri (ad, soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi)

Kimlik bilgileri (T.C. kimlik numarası, pasaport numarası)

Ödeme bilgileri (kredi kartı bilgileri, banka hesap numaraları)

Sözleşme ve fatura bilgileri

Müşteri talep ve şikayetleri

İşlem geçmişi ve aktivite verileri

Diğer gerekli kişisel veriler

Kişisel Verilerin İşlenme Süresi

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve işlem amaçları dikkate alınarak işlenmekte ve saklanmaktadır. İlgili amaçlar doğrultusunda verilerinizi gerekli süre boyunca koruyacak ve sonrasında yasal olarak imha edeceğiz.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Artimex, müşteri taleplerinizi ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla üçüncü taraflarla (nakliye şirketleri, gümrük müşavirlikleri vb.) kişisel verilerinizi paylaşabilir. Bu aktarımlar, KVKK’ ya uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlem ve Taahhütler

Artimex, Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. Artimex, elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile ilgili yasal mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak sizlere bazı haklar tanınmaktadır. Bu hakları kullanmak için tarafımıza başvurabilirsiniz. Haklarınız aşağıdaki gibidir:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri Güvenliği ve İhlal Bildirimi

Artimex, kişisel verilerinizi yasal mevzuat uyarınca korumak için gerekli önlemleri alır ve veri güvenliğini sağlamak için çaba gösterir. Ancak, olası bir veri ihlali durumunda en kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz ve konuyla ilgili bilgilendirmede bulunacağız.

KVKK Metninde Değişiklikler

Bu KVKK metni, yürürlükteki mevzuata uygun olarak güncellenebilir. Değişiklikler hakkında sizi bilgilendireceğiz ve güncellenmiş metni web sitemizde paylaşacağız.

KVKK hakkında daha fazla bilgi almak ve kişisel verilerinizi işleme konusunda sorularınızı yanıtlamak için hello@artimex.com.tr üzerinden bize ulaşabilirsiniz.